>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن مراکز جمع آوری چند بخشی در شرایط عدم قطعیت و حل آن با دو الگوریتم ابتکاری و فرا ابتکاری  
   
نویسنده بشیری مهدی ,شیری مهدیه
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1394 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:27 -41
چکیده    امروزه برای دستیابی به منافع رقابتی در بازار، طراحی شبکه زنجیره تامین مناسب، امری ضروری است و از آن جایی که توجه به مسایل زیست محیطی و کاهش منابع خام افزایش یافته است، نیاز به بازیافت محصولات مصرفی دوچندان شده است. در این تحقیق به طراحی یک زنجیره تامین حلقه بسته با مراکز جمع آوری چند بخشی پرداخته می شود. اهداف اصلی این مسیله، کاهش هزینه ها، افزایش سود حاصل از کیفیت محصول بازیافتی و همچنین افزایش صرفه جویی هزینه های حاصل از بازیافت می باشد. از طرفی با توجه به اینکه در دنیای واقعی، داده های مربوط به شاخص‌های اثرگذار در مسایل، به صورت قطعی در دسترس نمی باشند بنابراین استفاده از رویکرد‌های غیرقطعی مناسب تر خواهد بود. در این مطالعه نیز، تقاضا و بازگشت، غیرقطعی و بر پایه سناریو (نامحدود) در نظر گرفته می شود و رویکرد استفاده شده برای حل این مسیله، الگوریتم ابتکاری تقریب میانگین نمونه می باشد. با افزایش سایز مسیله، حل مسیله با روش حل ذکر شده، در سایز های نسبتا بزرگ غیرممکن است، بنابراین مسیله پیشنهادی با استفاده از الگوریتم پیشنهادی ژنتیک ترکیب شده با تقریب میانگین نمونه حل می گردد. همچنین، اعتبارسنجی مدل پیشنهادی با استفاده از چند مثال عددی، نشان داده می شود. نتایج حاصل بیانگر این است که با بازیافت محصول و چند بخشی در نظر گرفتن مراکز جمع آوری، علاوه بر این که دولت به اهداف زیست محیطی خود می رسد، مشتری نیز محصولی مرغوب تر و با هزینه کمتر در دسترس خواهد داشت.
کلیدواژه شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ,مراکز جمع آوری چند بخشی ,عدم قطعیت ,الگوریتم ابتکاری تقریب ,میانگین نمونه ,الگوریتم ترکیبی ژنتیک
آدرس دانشگاه شاهد, دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد، تهران, ایران, دانشگاه شاهد, دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد، تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved