>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه نمودار ناپارامتری رتبه علامت‌دار با داده‏های فازی  
   
نویسنده نوجوان مجید ,مهجوبی صدیقه
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1394 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:1 -11
چکیده    برای کنترل فرایندهایی با توزیع غیرنرمال یا نامعلوم معمولاً از ‏نمودار‏های ناپارامتری و در صورتی‏که داده‏های نمونه‏گیری دارای ابهام باشند از نمودارهای فازی استفاده می‏شود. نمودار رتبه علامت‌دار یکی از نمودارهای ناپارامتری است که برای کنترل میانگین (میانه) به کار می‏رود. در این مقاله نمودار رتبه علامت‌دار برای استفاده از داده‏های فازی در کنترل فرایند توسعه داده شده و نمودار پیشنهادی نمودار رتبه علامت دار فازی نامیده شده است. در نمودار رتبه علامت‌دار فازی باید مقادیر مشاهدات با میانه (میانگین) فرایند در حالت تحت کنترل مقایسه شوند و برای این کار با در نظر گرفتن میزان استفاده از ابهام داده‏ها، سه رویکرد متفاوت پیشنهاد شده است. برای ارزیابی نمودار علامت‏دار فازی، عملکرد این نمودار با استفاده از معیار متوسط طول دنباله برای سه توزیع متفاوت دنباله کوتاه (توزیع یکنواخت)، دنباله متوسط (توزیع نرمال) و دنباله پهن (توزیع لاپلاس) بررسی شده است. برای محاسبه طول متوسط دنباله از یک برنامه رایانه‏ای استفاده شده است که در آن متغیرهای تصادفی فازی با توزیع های گفته شده تولید و عملکرد نمودار رتبه علامت‌دار فازی در هر سه روش پیشنهادی شبیه‏سازی می‏شود. نتایج عددی نشان دهنده عملکرد مناسب نمودار رتبه علامت‌دار فازی در کنترل مرکزیت متغیرهای تصادفی فازی می‏باشد.
کلیدواژه کنترل آماری فرآیند ,نمودار کنترل ناپارامتری ,نمودار رتبه علامت دار ,نمودار رتبه علامت دار فازی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved