>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین سود بهینه فروشنده برای محصولات جایگزین و مکمل به کمک قیمت گذاری و در نظر گرفتن سیاست فروش بسته ای و تخفیف  
   
نویسنده نخعی کمال آبادی عیسی ,محمدی پور هیرش ,ذگردی سیدحسام الدین
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1393 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:99 -113
چکیده    در سال‌های اخیر مفهوم ارزشمند سیاست قیمت‌گذاری در زنجیره تامین شامل جایگزینی و مکمل بودن کالاها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این مقاله، به تاثیر کالاهای مکمل و کالاهای جایگزین بر سود فروشنده پرداخته می‌شود. به علاوه برای اولین بار فروش محصولات مکمل و جایگزین به‌صورت همزمان توسط یک فروشنده مدل می گردد. از آنجا که این گروه از محصولات از نظر قیمت‌گذاری بر یکدیگر تاثیر مستقیم دارند، لذا سیاست قیمت‌گذاری و فروش بسته‌ای محصولات با تخفیف و بدون تخفیف از ابزارهای است که فروشنده برای بیشینه‌سازی سود استفاده می‌کند. با توجه به موارد فوق در این مطالعه به بررسی مساله در سه حالت خرده‌فروشی، فروش بسته‌ای در حالت‌های بدون تخفیف و با تخفیف پرداخته می‌شود و در هر مورد مقدار سود فروشنده در سناریوهای فوق ارزیابی می‌شود. چندین قضیه و الگوریتم برای حل مدل‌ها ارایه شد. ارایه جواب‌های بهینه در حالت مختلف برای مساله از نقاط قوت این تحقیق به‌شمار می‌رود. در پایان از یک مثال عددی برای نمایش تاثیر مدل‌ها استفاده شد. مثال عددی نشان می‌دهد که حالت فروش بسته‌ای با تخفیف سود بیشتری عاید فروشنده می‌شود.
کلیدواژه قیمت‌گذاری بسته‌ای ,محصولات مکمل و جایگزین ,سیاست فروش بسته‌ای ,تخفیف
آدرس کردستان, استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved