>
Fa   |   Ar   |   En
   اندازه‌گیری اثر شلاق چرمی در یک زنجیره تامین خطی سه‌سطحی با استفاده از روش میانگین متحرک برای برآورد تقاضا  
   
نویسنده خسروشاهی حسین ,معطر حسینی سیدمحمد ,مرجانی محمدرضا
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1393 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:21 -37
چکیده    اثر شلاق چرمی پدیده‌ای شناخته شده در زنجیره تامین است که تاثیر منفی قابل توجهی بر روی کارایی و عملکرد زنجیره دارد. این پدیده به علل مختلفی ایجاد میشود که عدم‌اطلاع دقیق و به‌موقع از مقدار تقاضا در سطوح مختلف زنجیره و وجود زمان‌های انتظار از اهم دلایل مذکور به‌شمار می‌آیند. برای مدیریت و کنترل اثر شلاق چرمی، اندازه‌گیری مقدار دقیق آن بسیار حایز اهمیت است. در این مقاله با در نظر گرفتن یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از تامینکننده و انبار مرکزی و خرده‌فروش، روشی جدید برای اندازه‌گیری مقدار اثر شلاق چرمی که در انبار مرکزی رخ می‌دهد ارایه شده که در آن از میانگین متحرک برای برآورد مقدار تقاضا استفاده شده است. با ارایه مثال عددی کارایی این روش برای اندازه‌گیری اثر شلاق چرمی نشان داده شده و نسبت نرخ واریانس سفارش و همچنین نسبت واریانس موجودی مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پیشنهادی در مقایسه با اغلب روشهای موجود، به‌دلیل حذف برخی فرضهای سادهساز از دقت بالاتری برخوردار است. تمایز دیگر اینکه این روش دارای قابلیت تحلیل حساسیت اثر شلاق چرمی نسبت به سطح سرویس می‌باشد. این وجوه تمایز در مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه اثر شلاق چرمی ,زنجیره تامین ,نسبت نرخ واریانس سفارش ,نسبت واریانس موجودی ,سطح ویروس
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشجوی دوره دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران, ایران, دانشگاه صنعتی قم, استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قم، قم, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved