>
Fa   |   Ar   |   En
   مساله مکان‌یابی مسیریابی چنددپویی ظرفیت‌دار با برداشت و تحویل همزمان و بارهای برش‌یافته: مدلسازی و حل ابتکاری  
   
نویسنده ستاک مصطفی ,عزیزی وحید ,کریمی حسین
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1393 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:67 -81
چکیده    در مدلسازی مسایل دنیای واقعی باید تا حد ممکن تمامی محدودیت‌های حاکم بر مساله را در نظر گرفت. این رویکرد در مدلسازی سبب می‌شود تا جواب حاصل از مدل شدنی بوده و تا حد زیادی نزدیک به آنچه در عمل رخ می‌دهد، باشد. بنابراین باید به‌دنبال ایجاد مدل‌های قابل اطمینانی بود که پاسخگوی تعداد قابل‌قبولی از محدودیت‌های موجود در هر مساله مورد بررسی باشند، که صرفاً جنبه تیوری نداشته و در عمل نیز پرکاربرد باشند. در این مقاله مدلی ریاضی طراحی می‌گردد که پاسخگوی شرایطی خاص با محدودیت‌های گوناگون و در عین حال کاربردی در حوزه مسایل مکانیابی- مسیریابی است. مساله اشاره شده، مساله مکان‌یابی مسیریابی چنددپویی ظرفیت دار با برداشت و تحویل همزمان و بارهای برش‌یافته است. این تحقیق بیشتر بر ویژگی برش تاکید می‌کند که در عمل نیز به وفور قابل مشاهده است. برش هنگامی رخ می‌دهد که تقاضای برخی از مشتریان از ظرفیت هر کدام از وسایل نقلیه موجود بیشتر باشد. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط برای این مساله ارایه می‌شود. سپس دو روش فراابتکاری ترکیبی برای حل مساله در ابعاد بزرگ پیشنهاد می‌شود. الگوریتم اول مبتنی بر الگوریتم ژنتیک گسسته و ژنتیک پیوسته است که به اختصار DCGA نامیده می‌شود و روش دوم براساس ژنتیک گسسته و الگوریتم بهینه‌سازی تجمعی ذرات است که DGAPSO نام دارد. در نهایت نتایج عددی حاصل از حل مسایل نمونه با استفاده از حل‌کننده سیپلکس و روش‌های پیشنهادی ارایه می‌شود. تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات موثر بودن الگوریتم‌های پیشنهادی به خصوص DGAPSO را نشان می‌دهد.
کلیدواژه مکانیابی- مسیریابی ,برداشت و تحویل همزمان ,برش ,برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط ,الگوریتم ژنتیک
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved