>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه مدلی برای زمانبندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ موازی با هدف کمینه سازی حداکثر دوره ساخت  
   
نویسنده دانش آموز فاطمه ,جباری مونا ,فتاحی پرویز
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1393 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:39 -53
چکیده    در این تحقیق مسیله زمانبندی تولید کارگاهی با در نظرگرفتن یک مرحله مونتاژ موازی با هدف حداقل کردن زمان تکمیل محصولات در نظر گرفته شده است. ابتدا به منظور تشریح مسیله، یک مدل برنامه ریزی خطی ارایه شده است. برای بررسی صحت عملکرد مدل و همچنین بررسی میزان کارایی الگوریتم در حل مسایل با اندازه کوچک تر چند نمونه مسیله با مدل ارایه شده توسط LINGO حل شده است. با توجه به این که مسیله مورد بررسی از نوع NP-hard می باشد برای حل آن در ابعاد متوسط و بزرگ از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) در سه حالت استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی مثال های عددی مورد استفاده قرار گرفته است و سپس نتایج الگوریتم های مورد نظر با الگوریتم ژنتیک (GA) مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی توانایی دستیابی به نقاط بهینه و نزدیک به بهینه برای مسایل در اندازه های مختلف را دارا می باشد.
کلیدواژه زمانبندی ,تولید کارگاهی ,مونتاژ موازی ,روش بهینه سازی انبوه ذرات
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان, ایران
پست الکترونیکی fattahi@basu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved