>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید   
سال:1393 - دوره:2 - شماره:4


  tick  توسعه مدل مکان یابی هاب بر مبنای صرفه جویی اقتصادی جریان ها با استفاده از وسایل حمل و نقل ظرفیت دار و محدودیت جریان ورودی به هاب - صفحه:1-19

  tick  اندازه‌گیری اثر شلاق چرمی در یک زنجیره تامین خطی سه‌سطحی با استفاده از روش میانگین متحرک برای برآورد تقاضا - صفحه:21-37

  tick  ارایه مدلی برای زمانبندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ موازی با هدف کمینه سازی حداکثر دوره ساخت - صفحه:39-53

  tick  تعیین ظرفیت بهینه انبار به کمک مدل های صف و تکنیک اولویت بندی فازی - صفحه:55-65

  tick  مساله مکان‌یابی مسیریابی چنددپویی ظرفیت‌دار با برداشت و تحویل همزمان و بارهای برش‌یافته: مدلسازی و حل ابتکاری - صفحه:67-81

  tick  مدلسازی ریاضی و حل کارای مساله بالانس مجـــدد تولید در خطوط مونتـاژ با در نظر گرفتن ناهمواری ایستگاه های کاری - صفحه:83-97

  tick  تعیین سود بهینه فروشنده برای محصولات جایگزین و مکمل به کمک قیمت گذاری و در نظر گرفتن سیاست فروش بسته ای و تخفیف - صفحه:99-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved