>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه روش جستجوی هماهنگی در حل مسایل بهینه سازی: مطالعه موردی در زمان‏بندی تولید ماشین‌های موازی  
   
نویسنده رستگار ایمان ,صحراییان راشد
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:57 -71
چکیده    الگوریتم جستجوی هماهنگی یک روش فراابتکاری جدید تکاملی بر مبنای فرایند موزیک است که با نسلی از بردارهای حل در قالب حافظه الگوریتم شروع به جستجوی فضای حل مساله می کند و بر اساس رویکرد احتمالی به سمت فضاهای بهینه حرکت می کند. در این مقاله، ابتدا شرح کامل الگوریتم جستجوی هماهنگی ارایه می‏شود و سپس با توجه به معایب و مزایای این الگوریتم، ساختار جدیدی در مراحل الگوریتم ایجاد می‏شود . به طور مثال به منظور تعادل تنوع در ابتدای تکرارهای الگوریتم و شدت بخشی در انتهای تکرارهای الگوریتم، از روش‏های تنظیم پویای عملگرها و پارامترها استفاده می شود. همچنین، پارامترهای اولیه این الگوریتم با روش طراحی آزمایش‌های تاگوچی تنظیم می‌شود. جهت بررسی کارایی و بررسی عملکرد الگوریتم توسعه داده شده، روش پیشنهادی با دیگر روش های جستجوی هماهنگی شامل جستجوی هماهنگی بهبود داده شده و جستجوی بهترین کلی، جهت حل 9 تابع هدف ریاضی پیوستهمقایسه شده است. نتایج حاصل شده، عملکرد مناسب روش جستجوی هماهنگی پیشنهادی را در اکثر نمونه‌ها نشان می دهد. همچنین، به‌منظور بررسی روش پیشنهادی در مسایل تولیدی، از این روش در حل مساله زمان‏بندی ماشین‌های موازی غیریکسان نیز استفاده شده است.
کلیدواژه بهینه سازی پیوسته ,زمان‏بندی ,روش های فراابتکاری ,الگوریتم
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved