>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازیوحلمسالهچندهدفهبازپرسازیموجودیدرمراکزتوزیعبادرنظرگرفتنموعدتحویلومحدودیتظرفیت  
   
نویسنده علیدادیانی انسیه ,ماکویی احمد
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:45 -55
چکیده    درصنایع بزرگ، حجم کالاهای مورد استفاده در چرخه تولید بسیار زیاد بوده و معمولاً بسیار سرمایه‌بر هستند. از این رو در سیستم‌های تولیدی و مخصوصاً سیستم های توزیع برنامه‌ریزی بازپرسازی انبارها، مراکز توزیع و حتی قفسه‌های فروش محصول در کنار مسایل مرتبط با حمل و نقل مواد بسیار حایز اهمیت خواهد بود. هدف اصلی این مقاله ارایه مدلی چندهدفه در حوزه بازپرسازی موجودی با درنظر گرفتن موعد تحویل در چرخه تصمیم‌گیری می‌باشد و همزمان تعداد دفعات بازپرسازی و مقدار بازپرسازی تعیین می‌شود. این مدل برای بازپرسازی موجودی انبار یک توزیع‌کننده با سیستم سفارشی توسعه یافته و دو هدف بازپرسازی و هزینه را مدنظر قرار داده است. محدویت‌ها نیز ناظر بر ظرفیت انبار و محدودیت‌های سفارش‌دهی است. مساله با روش‌های استاندارد برنامه‌ریزی چندهدفه در فضای گسسته و پیوسته حل شده و دو تحلیل به‌صورت تغییر تعداد بازپرسازی و تغییر نسبت هزینه نگهداری و کمبود انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش تعداد بازپرسازی، هزینه سیستم افزایش یافته است و همچنین در تعداد مشخصی از بازپرسازی با افزایش تعداد دفعات، به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از انجام بازپرسازی غیرضروری، جهش قابل توجهی در هزینه‌ها رخ می‌دهد. همچنین با افزایش هزینه نگهداری و کاهش هزینه کمبود، مجموع موجودی‌ها در پایان دوره‌ها کاهش می‌یابد.
کلیدواژه بازپرسازی ,مدیریت موجودی ,مدل‌سازی چندهدفه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved