>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی دو هدفه شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن معیار های همبسته در محیط فازی  
   
نویسنده بشیری مهدی ,شرافتی مهتاب
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:25 -36
چکیده    یکی از خلا های مسایل طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با پارامتر های فازی نادیده گرفتن نیاز مشتریان و برخی معیارهای کیفی می باشد و همچنین اغلب این مسایل به صورت تک محصولی در نظر گرفته می شوند. در این مطالعه به منظور افزایش کارایی زنجیره تامین پیشنهادی، مدل چند محصولی فرض شده و معیارهای کیفی موثر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در واقع این مطالعه به حل توام دو مساله بسیار مهم در مدیریت زنجیره تامین یعنی طراحی شبکه و انتخاب بهترین تامین کننده می پردازد. در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی، ملاکی تحت عنوان امتیاز مولفه اصلی معرفی می-گردد، که به نوعی همه معیار های مورد نظر برای انتخاب اجزای زنجیره تامین را به صورت همزمان در نظر گیرد. مزیت این روش علاوه بر ادغام معیار های مورد نظر و کاهش ابعاد، از بین بردن همبستگی بین آنها برای تصمیم‌گیری است. همچنین در این تحقیق به منظور واقعی تر شدن شرایط، مساله‌ای دو هدفه در یک محیط فازی مدلسازی شده که ضمن فازی بودن پارامترها میزان برآورده شدن محدودیت ها نیز فازی در نظر گرفته شده است. در ادامه مساله به حالت قطعی تبدیل شده و درنهایت جواب مرجح مساله با استفاده از روش ال پی متریک، تعیین می گردد. در پایان، عملکرد و کارایی مدل و روش پیشنهادی در قالب یک مثال عددی شبیه سازی شده، مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه شبکه زنجیره ,تحلیل مولفه ,ارزیابی تامین کنندگان ,بهینه سازی فازی
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved