>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی یک شبکه زنجیره تامین سبز چند هدفه چند محصولی و چند دوره ای با در نظر گرفتن تخفیف در شرایط عدم قطعیت  
   
نویسنده قهرمانی نهر جاوید ,قدرت نما علی ,ایزد بخش حمید رضا ,توکلی مقدم رضا
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1397 - دوره : 6 - شماره : 13 - صفحه:119 -137
چکیده    در جهان امروز، تغییرات در عرصه اقتصاد و صنعت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال وقوع می‌باشد. هدف سازمان‌ها و شرکت‌ها، حفظ و افزایش سود و همچنین بقا و دوام بیشتر در بازار است؛ به‌طوری‌که جهانی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی در کنار رشد سریع فناوری و منابع محدود، شرکت‌ها را در یک رقابت تنگاتنگ قرار داده است. ازجمله مزیت‌های رقابتی برای شرکت‌ها، کاراتر و اثربخش‌تر کردن فعالیت‌هایی نظیر زنجیره تامین است. همچنین به دلیل قوانین دولتی، مسائل زیست محیطی و گسترش مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. زنجیره تامین حلقه بسته شامل هر دو شبکه زنجیره تامین روبه جلو و معکوس می باشد و هدف از طراحی آن ترکیب کردن ملاحظات محیطی با طراحی شبکه زنجیره تامین سنتی از طریق جمع آوری محصولات استفاده‌شده و فعالیت های مربوط به استفاده مجدد از آن ها می باشد. در این مقاله یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته دو هدفه، چند دوره‌ای، چند محصولی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و اعمال مفاهیم کمبود قابل جبران و تخفیف، گسترش داده‌شده است. ابتدا مدل قطعی زنجیره تامین حلقه بسته با استفاده از سه روش تصمیم‌گیری چندهدفه حل و نتایج محاسباتی نشان داده‌شده است. سپس با توجه به غیرقطعی بودن برخی پارامترها، مدل بهینه‌سازی استوار متناظر با مدل پیشنهادی ارائه و با روش‌های تصمیم‌گیری چندهدفه حل‌شده است. درنهایت بهترین روش موجود برای مدل‌های قطعی و غیرقطعی با استفاده از روش حل ایده آل جابجا شونده (فیلترینگ) برگزیده‌شده است.
کلیدواژه زنجیره تامین حلقه بسته سبز، روش‌های تصمیم‌گیری چندهدفه، بهینه‌سازی استوار، عدم قطعیت
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی صنایع, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved