>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل ویژگی‎های کلیدی کیفیت در پروژه‎های خطوط انتقال گاز با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری  
   
نویسنده نورالسناء رسول ,چگنی مجید
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1397 - دوره : 6 - شماره : 13 - صفحه:195 -215
چکیده    امروزه اجرای پروژه برای تحرک و پویایی و توسعه و همچنین برای ضمانت بقای سازمان‌ها ضروری است. از آنجا که محیط همواره در حال تغییر است لذا به دلیل مطالبات مشتریان و هم‌زمان با افزایش پیچیدگی پروژه‎های صنعتی رشد مفاهیم کیفیت نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله بر تحلیل ویژگی‎های کلیدی کیفیت در پروژه‎های خطوط انتقال گاز با استفاده از مدل‎سازی معادلات ساختاری گاز متمرکز شده است و قادر می‎سازد تا یک روش در بهبود کیفیت ساخت در این نوع پروژه‎ها صورت گیرد. در این راستا ویژگی‎های (سازه‎های) کیفیت استخراج شده از تحقیق در6 عنصر با کیفیت‎ترین پروژه؛ بی‎کیفیت‎ترین پروژه؛ پروژه با کیفیت بالا؛ پروژه با کیفیت پایین؛ پروژه با کیفیت؛ پروژه با کیفیت ایده آل و با استفاده از ابزار تحلیل آماری لیزرل  بر روی داده‌های پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت و با استفاده از اس پی اس اس   سازه‌های کیفیت طبقه‎بندی شد. در ادامه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری سازگاری کل مدل مفهومی مورد برازش قرار گرفت. با توجه به تفسیر نتایج کلیه سازه‌ها تاثیر معناداری بر کیفیت پروژه‌های انتقال گاز دارند همچنین از مدل‎سازی معادلات ساختاری و بار عاملی، نمایندگان طبقات شامل ویژگی‎های تامین ‎الزامات، یکپارچگی، انعطاف‎پذیری، تخصص گرایی، پیوستگی، کم‎مصرفی، آینده‎نگری، کفایت اسناد و مدارک، تکنولوژی گرایی، انطباق با استاندارد، نظارت و کنترل موثر و زیبایی‌ معماری تاسیسات، انتخاب گردیدند. پرواضح است که برای رسیدن به کیفیت مطلوب در اجرای پروژه‎ها توجه به این ویژگی‎ها مفید می‎باشد گرچه توجه به همه سازه‎ها می‎تواند منجر به موفقیت پروژه شود.
کلیدواژه سازه، عنصر، پروژه های انتقال گاز، مدل‎سازی معادلات ساختاری
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved