>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی بهینه نمودار کنترل علامت با اندازه نمونه متغیر  
   
نویسنده نورالسنا رسول ,صدیقی زهرا
منبع مهندسي و مديريت كيفيت - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:89 -96
چکیده    بسیاری از محققان نشان داده اند که نمودارهای کنترل تطابقی نسبت به نمودارهایی با پارامترهای ثابت در تشخیص تغییر در فرایند کاراتر عمل می کنند. نمودارهای تطابقی معرفی شده توسط محققان بر این فرض استوار هستند که توزیع مشاهدات مورد نظر نرمال می باشند ولی در بسیاری از فرایندهایی که در عمل وجود دارند، توزیع مشاهدات غیر نرمال است یا در اغلب اوقات توزیع مشاهدات نامعلوم می باشد. نمودار کنترل پیشنهاد شده در این مقاله نمودار کنترل علامت با اندازه نمونه گیری متغیر برای کنترل کردن میانه فرایند است که دو ویژگی بارز را دارا می باشد، ویژگی اول این است که فرض نرمال بودن مشاهدات دیگر مورد نیاز نیست و ویژگی دوم مربوط به تطابقی بودن این نمودار پیشنهاد شده است که موجب می شود نسبت به نمودارهایی با پارامترهای ثابت در شناسایی تغییر در میانه فرایند سریع تر عمل کنند.ارزیابی این نمودار بر اساس متوسط تعداد نمونه تا هشدار می باشد که بر اساس ویژگی های زنجیره ی مارکوف بدست می آید.
کلیدواژه نمودار کنترل علامت ,توزیع غیر نرمال ,اندازه نمونه گیری متغیر ,متوسط تعداد نمونه تا هشدار
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved