>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر وراثت پذیری و تعداد جایگاه صفات کمی بر میزان صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی  
   
نویسنده محمدی چماچار ندا ,حافظیان سید حسن ,هنرور محمود ,فرهادی ایوب
منبع پژوهش در نشخواركنندگان - 1394 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:111 -124
چکیده    در مقایسه با روش های اصلاح سنتی، استفاده از اطلاعات ژنومی باعث افزایش قابل ملاحظه ای در پاسخ به انتخاب برای حیوانات جوان فاقد رکورد فنوتیپی می شود. انتخاب ژنومیک بر انتخاب بر پایه ارزش اصلاحی برآورد شده ژنومی استوار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر وراثت پذیری صفت و تعداد جایگاه صفات کمی بر صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی بوده است. به این منظور طراحی ژنوم و جمعیت مورد نیاز از طریق شبیه سازی رایانه ای انجام شد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر وراثت پذیری صفت نشان داد که صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی افراد گروه مرجع در طی سه سناریو برای سطوح وراثت پذیری 05/0، 1/0 و 25/0 به ترتیب 790/0، 827/0 و 876/0 بود. بنابراین با افزایش سطح وراثت پذیری صفت، میزان صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی نیز افزایش یافت. در سناریوهای انجام شده برای تعداد 4، 10، 20 و 40 جایگاه صفات کمی شبیه سازی شده (در هر کروموزوم) در طول ژنوم، مقدار صحت محاسبه شده در گروه مرجع به ترتیب 813/0، 833/0، 826/0 و 798/0 به دست آمد. در کل با افزایش تعداد جایگاه صفات کمی دامنه تغییرات صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی معنی دار نبود. همچنین در طی نسل های متوالی از نسل 51 تا 57 تغییرات صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی در هر دو استراتژی روند کاهشی داشت.
کلیدواژه انتخاب ژنومی ,وراثت پذیری ,جایگاه صفات کمی ,شبیه سازی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved