>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نشخوارکنندگان   
سال:1394 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران - صفحه:163-176

  tick  اثرات شیر حاوی تخم‌مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فریتین، Igg و قابلیت هضم گوساله‌های هلشتاین - صفحه:1-16

  tick  ارزیابی ژنتیکی صفت وزن کرک در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از آمار بیزی - صفحه:41-58

  tick  تاثیر وراثت پذیری و تعداد جایگاه صفات کمی بر میزان صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی - صفحه:111-124

  tick  تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loop در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران - صفحه:93-110

  tick  تحلیل فنوتیپی باروری در گله های گاو شیری هلشتاین ایران - صفحه:149-162

  tick  تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری - صفحه:77-91

  tick  طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن برای شناخت رفتار مصرف خوراک، نشخوار و فعالیت جویدن گاو شیری - صفحه:59-76

  tick  مقایسه مدل های مختلف رشد و شبکه عصبی مصنوعی در برازش منحنی رشد در گوسفند لری‌بختیاری - صفحه:125-148

  tick  پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیره هایی با انرژی پایین روی تولید و ترکیب شیر و متابولیت‌ها و هورمون‌های پلاسما - صفحه:17-40
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved