>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نشخوارکنندگان   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:4


  tick  اثر بلوک مکمل حاوی مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گوسفند ترکی قشقایی در شرایط عشایری - صفحه:33-44

  tick  ارزیابی ژنومی روش ماشین بردار پشتیبان و روش‌های رایج پیش‌بینی ژنومی در بروز متفاوت فنوتیپ آستانه‌ای مطالعه شبیه‌سازی - صفحه:17-32

  tick  بررسی تاثیر باکتری‏های تولید کننده و مصرف کننده اسید لاکتیک و ساکارومایسیس سرویسیه بر فراسنجه‏های تولید گاز، تخمیر شکمبه‎ای و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره با کنسانتره بالا به روش برون‏ تنی در گوسفند عربی - صفحه:111-129

  tick  تاثیر مخلوط آنزیمی بر فراسنجه‌های تخمیری برخی از محصولات فرعی کشاورزی در آزمایش تولید گاز - صفحه:65-75

  tick  تعیین سطح مناسب استفاده از گیاه دارویی خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری قارچ‌ها یا باکتری‌های شکمبه بره‌های پرواری - صفحه:45-64

  tick  کاربرد برخی از مدل های غیر خطی در پیش بینی کینتیک تولید گاز در جیره های مختلف گوسفند با تکیه بر دقت این مدل ها - صفحه:1-15

  tick  مقایسه ترکیبات شیمیایی، خصوصیات تخمیر و ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای سیلو شده به روش آزمون تولید گاز - صفحه:77-91

  tick  ناهمگنی مولفه های واریانس رکوردهای روزآزمون تولید شیر و تاثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران - صفحه:93-109
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved