>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی خاک   
سال:1394 - دوره:3 - شماره:2


  tick  تولید گلومالین توسط رایزوفاگوس ایرگولاریز در شرایط درون شیشه‏ای و کشت گلدانی شبدر سفید و نقش آن در غیرپویایی سرب - صفحه:93-106

  tick  کارایی تلقیح ریزوباکتری Pseudomonus Putida 169بر بهبود برخی صفات رویشی نهال‌ استبرق (Calotropis Procera Ait.) تحت تنش خشکی - صفحه:107-116

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده علف کش پاراکوات از خاک های تبریز - صفحه:117-128

  tick  غربالگری جدایه های بومی Azotobacter Chroococcum به منظور بررسی تاثیر تلقیح جدایه های انتخابی بر رشد گندم - صفحه:129-136

  tick  بررسی تاثیر مایه زنی میکروبی در خصوصیات کمی و کیفی گیاه گل گندم (Centaurea Cyanus) در یک خاک آلوده به کادمیم - صفحه:137-150

  tick  اثرات مواد جاذب رطوبت بر تنفس و زیتوده میکروبی خاک تحت تنش خشکی - صفحه:151-162

  tick  اثر متقابل باکتری Ensifer Meliloti (Sinorhizobium Meliloti) و فسفر بر برخی ویژگی‌های رشد گیاه یونجه در شرایط کمبود آب در خاک - صفحه:163-178

  tick  ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و محلول پاشی بور بر عملکرد دانه ماش در شرایط تنش خشکی - صفحه:179-186

  tick  تاثیر مصرف گوگرد و باکتری های Thiobacillus بر فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک هایی با ظرفیت بافری مختلف - صفحه:187-202
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved