>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی خاک   
سال:1393 - دوره:2 - شماره:2


  tick  تغییرات کانی شناسی کانی گلوکونیت در اثر تلقیح باکتری های حل کننده سیلیکات در محیط ریشه کلزا - صفحه:87-97

  tick  تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی دردانه دو رقم لوبیا چیتی - صفحه:99-110

  tick  بررسی برخی از فعالیت‌های آنزیمی دو خاک هیستوسول و ارتباط آن‌ها با خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی خاک - صفحه:111-124

  tick  تاثیر قارچ میکوریزایی Glomus Sp. بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال های پسته ناشی از Fusarium Solani در شرایط گلخانه ای - صفحه:125-136

  tick  تاثیر باکتری‏ های سینوریزوبیوم(Sinorhizobium Sp.) بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در گیاه شنبلیله - صفحه:137-148

  tick  تاثیر مایه زنی جدایه های بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخص های رشد گندم آبی در ایران - صفحه:149-157

  tick  تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (Azospirillum Sp.) بر فیزیولوژی و عملکرد گیاه کلزا - صفحه:159-171

  tick  جداسازی باکتری های سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن ها - صفحه:173-186

  tick  تاثیر دو جدایه باکتری مقاوم به شوری بر رشد جو در سطوح مختلف شوری خاک - صفحه:187-196
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved