>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد (PGPR) بر شاخص های رشد گندم تحت تنش شوری  
   
نویسنده ثقفی کبری ,احمدی جعفر ,اصغر زاده احمد ,اسمعیلی زاد اشرف
منبع زيست شناسي خاك - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:47 -59
چکیده    با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب برای کشاورزی شناسایی راهکارهایی که باعث افزایش مقاومت این گیاهان در برابر شرایط شور می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از باکتری های محرک رشد یکی از این راهکارها محسوب می شود. بنابراین به منظور بررسی تاثیر چند گونه از باکتری های محرک رشد و ترکیب این گونه ها در شرایط تنش شوری بر شاخص های رشد دو رقم گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش شوری در سه سطح) 335/0 (شوری آب آبیاری به عنوان شاهد)، 6 و 14 دسی زیمنس بر متر (که از طریق اضافه نمودن نمک به آب با 335 EC میکروزیمنس بر مترتهیه گردید)( و فاکتور باکتریهای PGPR در هشت سطح شامل 1- (تیمار بدون باکتری به عنوان شاهد (Control)) 2- (آزوسپیریلوم لیپوفروم سویه of) 3- (ازتوباکتر کروکوکوم سویه 5) 4- (سودوموناس فلورسنس سویه 169) 5- (آزوسپیریلوم لیپوفروم سویه of+ ازتوباکتر کروکوکوم سویه 5) 6- (آزوسپیریلوم لیپوفروم سویه of + سودوموناس فلورسنس سویه 169) 7- ( ازتوباکتر کروکوکوم سویه5 + سودوموناس فلورسنس سویه 169) و 8 - (آزوسپیریلوم لیپوفروم سویه of + ازتوباکتر کروکوکوم سویه 5 + سودوموناس فلورسنس سویه 169) درگلخانه موسسه تحقیقات خاک و آب و به روش کشت در شن (Sand Culture) انجام شد. ارقام مورد استفاده در آزماش شامل دو رقم کویر (متحمل به شوری) و قدس (حساس به شوری) بودند. نتایج نشان داد که تنش شوری تاثیر معنی داری برشاخص های مرتبط با ریشه و اندام هوایی دارد (P < 0.01)، به نحوی که با افزایش میزان شوری آب آبیاری، میانگین صفات مذکور کاهش یافت. همچنین نتایج بیانگر تاثیر معنی دار و مثبت باکتری های PGPR به ویژه ترکیب چند باکتری از جنس های متفاوت در شرایط شور بود P < 0.01)). در مجموع میانگین اکثر صفات در نمونه هایی که بذرها به وسیله باکتری های ترکیبی با جنس-های متفاوت تلقیح شده بودند بالاتر بود براساس نتایج حاصل از مقایسه بین ارقام نتایج بیانگر تاثیر بیشتر باکتری ها در رقم حساس بوده است. بنابراین.بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شد که در سطوح شوری مورد مطالعه، تلقیح با باکتری های منتخب باعث کند شدن روند کاهش رشد در صفات مورد مطالعه می گردد‌‌ و باکتری هایPGPR توانستند شاخص های رشد گیاه را در شرایط شور به طور معنی داری بهبود بخشند.
کلیدواژه آزوسپیریلوم ,ازتوباکتر ,تنش شوری ,سودوموناس ,گندم ,مورفولوژیک
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران, موسسه تحقیقات خاک و آب, ایران, موسسه تحقیقات خاک و آب, ایران
پست الکترونیکی nobless55@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved