>
Fa   |   Ar   |   En
   کارایی حل‌کنندگی فسفات سیانوباکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های شالیزاری و تاثیر آن بر جذب فسفر و عملکرد برنج  
   
نویسنده سودائی مشائی صاحب ,علی اصغرزاد ناصر ,نعمت زاده قربانعلی ,سلطانی ندا
منبع زيست شناسي خاك - 1398 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:211 -223
چکیده    فسفر، یکی از عناصر پرمصرف و ضروری برای رشد گیاهان می باشد که اغلب خاکها ذخایر کافی آن را داشته ولی مقادیر قابل استفاده آن برای گیاهان بسیار ناچیز است. یکیازروش های تامین فسفرموردنیاز برنج در شرایط شالیزار، بهره گیری از سیانوباکتری های حل کننده فسفات می باشد زیرا اغلب سویه های این گروه باکتری، ضمن استقرار مناسب در شرایط غرقابی، توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن نیز دارند. در این تحقیق، پس از جداسازی سیانوباکتری ها از اراضی شالیزاری گیلان، خالص سازی و شناسایی مورفولوژیک و مولکولی (ژن 16s rdna) جدایه ها، توانایی حل کنندگی فسفات آنها ارزیابی شده و سپس سویه های برتر برای کشت گلدانی گیاه برنج (رقم طارم هاشمی) انتخاب شدند. آزمایش گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 0.23، 0.35و 0.46 گرم اوره در گلدان) و هفت سویه سیانوباکتری و تیمار شاهد بدون باکتری در سه تکرار اجرا گردید. نتایج شناسایی مورفولوژیک و مولکولی، سویه های جداسازی شده را در چهار راسته chroococcales، oscillatoriales، nostocales و stigonematales طبقه بندی نمود. سویه anabaena sp. ggucy17 نسبت به بقیه سویه ها بالاترین توان حل کنندگی فسفات (641 میلی گرم بر لیتر) داشت و بعد از آن سویه cylendrospermum sp. ggucy25 (130 میلی گرم بر لیتر) قرار گرفت. بیشترین عملکرد دانه (15.6 گرم در گلدان)، بیشترین میزان جذب نیتروژن (14.3 گرم در گلدان) و فسفر (2.08 گرم در گلدان) در تیمار تلقیح شده با سویه cylindrospermum sp. ggucy25 حاصل گردید. این سویه را می توان همانند سویه های برتر در بهبود رشد و عملکرد برنج بعد از آزمایش در شرایط شالیزار در تولید کود زیستی سیانوباکتری پیشنهاد نمود.
کلیدواژه جذب فسفر، ژن 16s rdna، سیانوباکتری‌های حل‌کننده فسفات، عملکرد برنج
آدرس دانشگاه شهرکرد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی خاک, ایران, پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری, گروه اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, جهاد دانشگاهی, پژوهشکده علوم پایه کاربردی, ایران
پست الکترونیکی soltani6@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved