>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی قارچ‌های بومی خاک‌های آلوده حوزه نفتی مارون اهواز  
   
نویسنده دهداری فرزانه ,مهرابی‏ کوشکی مهدی ,حیاتی جمشید
منبع زيست شناسي خاك - 1398 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:149 -165
چکیده    در طی این پژوهش، 16 نمونه خاک آلوده به مواد نفتی از چهار میدان در حوزه نفتی مارون اهواز جمع‌آوری شد. با کشت نمونه‌های خاک، 33 جدایه قارچی جداسازی و با استفاده از روش تک‏اسپور و نوک‏هیف خالص‌سازی شدند. بر اساس خصوصیات میکروسکوپی جدایه ها و مشاهده انواع ساختارهای رویشی و تولیدمثلی، 23 جدایه قارچی جهت شناسائی مبتنی بر ریخت‏شناسی و مولکولی انتخاب شدند. از جدایه‌های خالص شده در محیط کشت مایع سیب زمینی دکستروز بروث زیست‏توده (توده میسیلیومی) قارچی تهیه شد. پس از استخراج dna از میسیلیوم های خشک انجمادی شده، نواحی ژنی its و glycerol-3-phosphate dehydrogenase (gpdh، فقط برای curvularia) با استفاده از آغازگرهای مناسب تکثیر شدند. قطعات تکثیری با استفاده از دو روش رسوب با اتانول و استخراج از ژل خالص‌سازی و سپس توسط شرکت ماکروژن توالی یابی گردیدند. توالی‏های بدست آمده ویراستاری و مونتاژ شدند و با انجام عملیات جستجوی بلاست و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی با استفاده از الگوریتم درست‏نمائی بیشینه، جدایه‏ها شناسایی شدند. بر اساس بررسی‏های مولکولی و ریخت‏شناسی، جدایه‏های این تحقیق گونه‏هایacremonium sclerotigenum، alternaria destruens، aspergillus sp.، cladosporium puyae، curvularia sp.، fusarium sp.، mucor circinelloides، penicillium oxalicum، p. chrysogenum، paramyrothecium terrestris، rhizopus oryzaeوجدایه‌هایی از دو جنس allophomaو neodidymelliopsisاز خانوادهdidymellacaeرا شامل شدند. دو گونه‏ی cladosporium puyae و paramyrothecium terrestris  برای میکوبیوتای ایران جدید می‏باشند.
کلیدواژه ناحیه its، blastn، آنالیز فیلوژنتیکی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی, گروه گیاهپزشکی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, گروه گیاهپزشکی, ایران
پست الکترونیکی hayati_jir@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved