>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی خاک   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:2


  tick  جدا سازی تعدادی از باکتری‌های سلولولیتیک بومی و بررسی سیستم آنزیم سلولازی آنها برای تجزیه ضایعات لیگنو سلولزی - صفحه:113-122

  tick  بررسی نقش زیست‏ توده ‏ها‏ی گیاهی مختلف بر خصوصیات و تکثیر زیستی کرم‏ های فعال در ورمی‏ کمپوست - صفحه:123-134

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری‌های آزوسپیریلوم از ریزوسفر گیاهان گندم و ذرت و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن‌ها - صفحه:135-148

  tick  شناسایی قارچ‌های بومی خاک‌های آلوده حوزه نفتی مارون اهواز - صفحه:149-165

  tick  پاسخ فیزیولوژیک نهال مورد (Myrtus Communis L.) به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در شرایط تنش کم‌آبی - صفحه:167-181

  tick  جداسازی و تعیین خصوصیات باکتری‌های محرک رشد گیاه از ریزوسفر تلخ‌بیان (Sophora Alopecuroides) - صفحه:181-194

  tick  تاثیر کودهای زیستی بر بهبود رشد و عملکرد نخود (Cicer Arientinum L.) با روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز - صفحه:195-210

  tick  کارایی حل‌کنندگی فسفات سیانوباکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های شالیزاری و تاثیر آن بر جذب فسفر و عملکرد برنج - صفحه:211-223
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved