>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی خاک   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:1


  tick  اثر روش خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم (Triticum Aestivum L.) بر عملکرد ذرت (Zea Mays L.)، خصوصیات خاک و فراوانی کرم‌‌های خاکی - صفحه:1-11

  tick  جداسازی، شناسایی و بررسی ویژگی‌های محرک رشدی سودوموناس‌های فلورسنت از ریزوسفر درختان زیتون در خاک‌های شور - صفحه:13-27

  tick  اثر برخی ریز جانداران در کاهش آلودگی یک خاک آهکی آلوده به نفت خام - صفحه:29-39

  tick  بررسی نوسان جمعیت و مدل مطلوبیت زیستگاه دم‌فنریان راسته Entomobryomorpha (Collembola, Hexapoda) در زیستگاه‌های مختلف استان کرمانشاه - صفحه:41-51

  tick  شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشدی و بیوکنترلی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از برگ و میوه پسته - صفحه:53-71

  tick  اثر مایه‌زنی باکتری محرک رشد گیاه و سطوح رطوبتی مختلف بر شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک پس از برداشت ذرت - صفحه:73-84

  tick  بررسی تاثیر باکتری حل کننده فسفر و قارچ میکوریزا بر شاخص‌های رشدی گیاه اسفرزه در شرایط شور - صفحه:85-102

  tick  اثر تنظیم Ph کمپوست شهری بر غنی‌سازی آن با باکتری محرک رشد گیاه Enterobacter Cloacae - صفحه:103-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved