>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی خاک   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:2


  tick  تاثیر سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (Sdbs) بر برخی شاخص‌های زیستی خاک - صفحه:1-15

  tick  ارزیابی تحمل سویه‌های رایزوبیا به برخی تنش‌های محیطی و اثر تلقیح آن‌ها بر رشد و کارایی همزیستی گیاه لوبیا - صفحه:15-24

  tick  تاثیر گوگرد در شرایط رطوبتی مختلف بر اکسیداسیون گوگرد و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک - صفحه:25-37

  tick  تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ‌های میکوریزی بر خصوصیات ریشه گندم در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفری - صفحه:37-56

  tick  بررسی فراوانی و تنوع زیستی بندپایان ماکروفون خاک در دو نوع پوشش گیاهی (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز) - صفحه:57-67

  tick  اثر بیوچار کود مرغی و قارچ فونلیفورمیس موسه بر رشد، غلظت و جذب برخی عناصر پرمصرف و شاخص سبزینگی در گیاه ذرت تحت تنش شوری - صفحه:67-83

  tick  پیامدآتش‌سوزی و کاربری‌های جنگل و چراگاه بر فراوانی مزوفون خاک در شهرستان بدره استان ایلام - صفحه:83-93

  tick  اثرات قارچ میکوریزی، باکتری‌های محرک رشد و کود دامی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های رشد گل محمدی (Rosa Demascena) در منطقه لایزنگان استان فارس - صفحه:93-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved