>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی خاک   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:1


  tick  ارزیابی تاثیر باکتری‌های ریزوسفری و غیر ریزوسفری حل‌کننده فسفات بر بهبود شاخص‌های رشد گیاه گندم تحت تنش شوری و خشکی - صفحه:1-14

  tick  مقایسۀ خصوصیات خاک و تنوع گونه‌ای قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با گونۀ ارغوان (Cercis Griffithii Boiss.) در رویشگاه طبیعی و دست کاشت - صفحه:15-28

  tick  تاثیر مصرف گوگرد بر روند تغییرات Ph و قابلیت جذب فسفر خاک در گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:29-41

  tick  اثر باکتری، اگزوپلی‌ساکارید باکتریایی و نانو ذرات سیلیکون بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی تحت تنش شوری - صفحه:43-54

  tick  فراوانی و تنوع زیستی ماکروفون خاک در داخل و خارج جست‌گروه‌های بلوط ایرانی(Quercus Persica) در جنگل‌های زاگرس - صفحه:55-64

  tick  تغییرات فصلی فعالیت مطلق و ویژه‌ی اسیدفسفاتاز در رقابت ریزوسفری نهال‌های بلندمازو و پلت در کشت خالص و آمیخته - صفحه:65-75

  tick  اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری‌های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک - صفحه:77-86

  tick  پیامد کاربرد آفت‌کش کلروپیروفوس بر فراوانی برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:87-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved