>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1396 - دوره: - شماره:21


  tick  تاثیر تمرینات ذهن‎آگاهی و حافظۀ کاری حرکتی بر کیفیت زندگی سالمندان فعال - صفحه:1-16

  tick  مقایسۀ عملکرد پیش‌بینی با شرایط انسداد زمانی در تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه - صفحه:17-28

  tick  رابطۀ راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی ذهنی در تکواندوکاران لیگ برتر - صفحه:29-42

  tick  تاثیر فعالیت بدنی بر مهارت‌های خودکنترلی و پرخاشگری زنان معتاد - صفحه:43-60

  tick  تاثیر تمرین خودکنترلی بر عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر - صفحه:61-75

  tick  ارتباط تبحر حرکتی با بهرۀ هوشی در رده‌های سنی مختلف - صفحه:77-88

  tick  ارتباط بین آمادگی قلبی تنفسی با انعطاف‌پذیری شناختی - صفحه:89-102

  tick  بررسی اثر بازخورد خودکنترلی و اضطراب صفتی بر یادگیری مهارت حرکتی پرتاب دارت - صفحه:103-116

  tick  اثر تصویرسازی درونی و بیرونی بر افت گرم‌کردن مهارت‌های باز و بسته - صفحه:117-132

  tick  پیش‌بینی گرایش به عضلانی‌شدن بر‌حسب نگرش عضلانی، وابستگی به تمرین و نگرش به مصرف مواد نیروزا در میان مردان ورزشکار - صفحه:133-148

  tick  ویژگی های روان سنجی نسخۀ فارسی مقیاس بلند اجرای روان در ورزشکاران - صفحه:149-174
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved