>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و تحلیل تاریخی عوامل موثر بر اعتلای نظام آموزشی امامیه در پنج قرن نخست هجری  
   
نویسنده یاوری سرتختی محمدجواد ,جباری محمدرضا
منبع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - 1398 - دوره : 10 - شماره : 34 - صفحه:7 -36
چکیده    نظام آموزشی برای شکل گیری و تداوم نیازمند مبانی، منابع تولید علم، اهداف، نیازسنجی، برنامه ریزی، مدیریت، نیروی انسانی، متون و مراکز آموزشی است. البته، برای عبور از بحران ها و رسیدن به دست آوردهای نظام آموزشی، این امور به تنهایی کافی نیست، بلکه باید از یک دسته عوامل اصلی و فرعی، سلبی و ایجابی، زمینه ساز و تاثیرگذار بر روند پیشرفت کمی و کیفی نظام آموزشی کمک گرفت. براساس اهمیت موضوع در فهم تاریخ علمی امامیه، این پژوهش برای شناخت عوامل مهم، زمینه ساز و تاثیرگذار بر نظام آموزشی امامیه در پنج قرن نخست به دلیل فراز و نشیب فعالیت های علمی و آموزشی، صورت گرفت و روشن گردید، عوامل و پیش ران های اصلی بر شکل گیری و تداوم و عوامل فرعی بیشترین سهم را در توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی داشته اند. در این میان عوامل سلبی اگرچه مشکلاتی را برای فرآیند آموزش ایجاد کرده اند، اما نقش اثرگذار بر خروج ار بحران ها را داشته اند.
کلیدواژه نظام آموزشی، امامیه، پنج قرن نخست، اعتلاء و شکوفایی.
آدرس دانشگاه باقرالعلوم(ع), ایران, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره), ایران
پست الکترونیکی jabbari@qabas.net
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved