>
Fa   |   Ar   |   En
   تداوم سنت آموزشی نهاد دینی ایران در عصر زندیه (1209 1160ق)  
   
نویسنده دهقانی مهدی
منبع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - 1397 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:7 -24
چکیده    در دوره زندیه، بسیاری از خصایص سنت آموزش نهاد دینی دوره صفویه تداوم یافت. بااین همه، مورخین دوره زندیه به رخدادهای سیاسی نظامی توجه ویژه ای داشتند. عنایت به مولفه مذکور، توجه اندک و پراکنده آنان به امور فرهنگی آموزشی را به دنبال داشت که نتیجه آن، ضرورت تحقیق پژوهشگران در این حوزه است. بر این مبنا، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است: در قالب کدام خصیصه ها، سنت آموزشی نهاد دینی ایران در عصر زندیه تداوم یافت؟ برای پاسخگویی، با بررسی مقولاتی مانند شیوه آموزش خویشاوندی و نقش خاندان های علم پرور، به این برآورد می رسیم که سنت آموزشی نهاد دینی، نقش مهمی در تداوم سنت فرهنگی آموزشی کشور علی رغم تحولات اجتماعی سیاسی جامعه ایفا می کرد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و شیوه جمع آوری داده های کتابخانه ای از منابع دست اول تاریخی پس از توصیف و طبقه بندی سنت آموزشی به تحلیل و تفسیر این ویژگی ها و تاثیرات آن بر اوضاع آموزشی دوره زندیه می پردازد.
کلیدواژه آموزش، عالمان، منزلت اجتماعی، دوره زندیه.
آدرس دانشگاه جیرفت, ایران
پست الکترونیکی mehdi.dh82@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved