>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی استراتژی های تولیدی با استفاده از رویکرد qfd فازی  
   
نویسنده ولی پور خطیر محمد ,اکبر زاده زین العابدین ,محمدی نودهکی زهرا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 19 - صفحه:169 -183
چکیده    امروزه بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینه استراتژی تولیدی بر فرآیندهای توصیفی و مدل های مفهومی تمرکز داشته و توجه اندکی بر ارزیابی کمی استراتژیهای تولید دارند. مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش qfd فازی رویکردی مناسب برای ارزیابی و توسعه استراتژیهای تولیدی با تمرکزبر عوامل رقابتی ارائه کند و تحلیلی از شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب شرکت در عوامل رقابتی ارائه دهد. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه میان خبرگان با تجربه حداقل 10 سال در زمینه به دست » دابو صنعت « با نام تجاری » شرکت مخزن فولاد رافع « سیاست گذاری و برنامه ریزی تولید درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوآوری در محصول و کاهش مصرف انرژی، مهم ترین و سرعت و اطمینان از تحویل، کم اهمیت ترین عوامل رقابتی در شرکت موردمطالعه است. توسعه محصول و فرآیند و بهبود سیستم برنامه ریزی تولید به ترتیب مهم ترین و کم اهمیت ترین استراتژی های تولیدی شرکت محسوب میشوند. با توجه به یافته ها، شرکت باید استراتژیای را به کار گیرد که در بهبود وضعیت عوامل رقابتی موثر بوده و امکان نائل شدن به وضعیت مطلوب را برای شرکت فراهم آورد.
کلیدواژه استراتژی تولید؛ تحلیل شکاف؛ عملکرد سازمان؛ qfd فازی، عوامل رقابتی
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, موسسه آموزش عالی خزر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved