>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی یک مدل شبیه‌سازی موجودی چندسطحی، چندمحصولی و مقایسه آن با مدل‌های منتخب (مورد مطالعه: صنایع فولاد ایران)  
   
نویسنده داودی محمدرضا ,جولای فریبرز ,محقر علی ,مهرگان محمدرضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 19 - صفحه:9 -38
چکیده    در این پژوهش طراحی و مقایسه یک مدل شبیه‌سازی موجودی چندسطحی، چندمحصولی در صنایع فولاد ایران ارائه می‌شود. مدل شبکه واگرا با چند محصول نهایی و چند محصول میانی و یک قلم محصول اولیه در نظر گرفته می‌شود. هدف کمینه‌سازی تابع هزینه با حفظ حداقل سطح سرویس‌دهی موردنظر برای هر تسهیل که  با نرخ پرسازی سنجیده می‌شود. در مدل ارائه‌شده با داشتن یک نقطه شدنی و موضعی سازی درجه دوم تابع هدف و خطی قیود پیرامون آن نقطه و استفاده از الگوریتم ژنتیک در رسیدن به نقطه‌ی بهینه موضعی کوشیده شده است. ازآنجا که برآوردهای نقطه‌ای تابع هدف و نرخ‌های پرسازی به کمک شبیه‌سازی انجام می‌گیرد از آزمون فرض‌های آمــاری برای بررسی شدنی و بهبود جواب‌ها استفاده می‌شود. پس از  اعتبار سنجی، مدل بااستفاده از اطلاعات شرکت فولاد مبارکه در یک شبکه‌ سه سطحی اجرا می‌شود. با توجه به این نکته که موضعی سازی خطی حالت خاصی از موضعی‌سازی درجه دوم است؛ ازاین‌رو با اطمینان بیشتری می‌توان انتظار داشت نقطه به‌دست‌آمده از این مدل، بهتر از حالت موضعی سازی خطی باشد
کلیدواژه مدیریت‌ زنجیره تامین؛ بهینه‌سازی بر پایه شبیه‌سازی؛ کنترل موجودی چند سطحی؛ صنایع فولاد ایران
آدرس دانشگاه تهران, پردیس بین المللی کیش, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved