>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه یک مدل هوشمند فازی برای ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تامین (مورد مطالعه: شرکت ایران‌خودرو  
   
نویسنده درستکار احمدی ناهید ,شفیعی نیک‌آبادی محسن
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 18 - صفحه:153 -175
چکیده    امروزه موضوع مدیریت دارایی‌های نامشهود سازمان ازجمله دانش، به‌عنوان بخشی از منابع حیاتی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. فرآیندهای مدیریت دانش، فرآیندهای نظام‌مندی هستند که برای دستیابی، سازمان‌دهی و ارتباط با دانش ضمنی و آشکار کارکنان به کار برده می‌شوند؛ در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه یک مدل خبره دیمتل فازی برای ارزیابی فرآیند مدیریت دانش در زنجیره تامین «ایران خودرو» است؛ بنابراین ابتدا با مروری بر مبانی نظری، مولفه‌های فرآیندهای مدیریت دانش و شاخص‌های آن‌ها استخراج ‌شده و بااستفاده از تحلیل عاملی شاخص‌های موثر حفظ شدند؛ سپس یک سیستم خبره فازی برای ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش ارائه شد. از روش دیمتل فازی نیز برای تعیین اهمیت هر یک از مولفه‌ها و شاخص‌ها استفاده شده است. داده‌های پژوهش بر اساس آراء خبرگان در صنعت خودرو جمع‌آوری شد و قواعد استنتاج فازی برای ارزیابی سطح فرآیندهای مدیریت دانش بر اساس مولفه‌های کسب، خلق، تولید دانش؛ سازمان‌دهی، نگهداری، انبار؛ انتقال، اشتراک، توزیع؛ استفاده، کاربرد و نگهداری و ارزیابی و بازخورد به‌عنوان متغیرهای ورودی استفاده شدند. نتایج نشان داد مولفه‌های کسب، خلق، تولید دانش و استفاده، کاربرد و نگهداری بیش ترین اهمیت را در میان فرآیندهای مدیریت دانش داشته و بیش ترین تاثیر را بر سطح عملکرد فرآیندهای مدیریت دانش می گذارند.
کلیدواژه مدیریت دانش؛ دیمتل فازی؛ سیستم خبره فازی؛ زنجیره تامین
آدرس دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, ایران
پست الکترونیکی mohsenshnaj@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved