>
Fa   |   Ar   |   En
   به‌کارگیری مدل برنامه‌ریزی چندهدفه فازی وزن‌دار به‌منظور تعیین میزان خرید بهینه از تامین‌کنندگان  
   
نویسنده شاهبندرزاده حمید ,پیکام علیرضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 18 - صفحه:129 -152
چکیده    در دهه اخیر، مدیریت خرید در زنجیره تامین و انتخاب تامین‌کننده مناسب، چالشی برای شرکت‌ها در یک زنجیره عرضه بوده است؛ بنابراین در این مطالعه یک مسئله انتخاب تامین‌کننده که به‌طورکلی یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره است، به‌صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی چندهدفه در نظر گرفته شده است؛ در ادامه مدل برنامه‌ریزی چندهدفه برای تعیین مقادیر سفارش بهینه به تامین‌کنندگان با توجه به محدودیت‌ها و اهداف پژوهش، طراحی و برای حل آن از «مدل برنامه‌ریزی چندهدفه فازی وزن‌دار» و از روش «بیشینه ـ کمینه» استفاده شده و اوزان اهداف و محدودیت‌های فازی که از روش «تحلیل سلسله­مراتبی فازی» به­دست می‌آیند در تابع هدف مدل بیشینه ـ کمینه قرار داده‌ شده و مدل اجرا می‌شود. با فرض اینکه تصمیم‌گیرنده از جواب‌های به‌دست‌آمده راضی نباشد، از «مدل آریخان» با در نظر گرفتن وزن اهداف و محدودیت‌های فازی در این مدل، استفاده می‌شود تا درنهایت تصمیم‌گیرنده به سطح‌های دستیابی موردنظر خود در اهداف و محدودیت‌های فازی برسد و میزان سفارش بهینه به تامین‌کنندگان، مشخص شود
کلیدواژه انتخاب تامین‌کننده؛ برنامه‌ریزی چندهدفه فازی وزن‌دار؛ خرید بهینه؛ تحلیل سلسله مراتبی فازی.
آدرس دانشگاه خلیج فارس, ایران, دانشگاه خلیج فارس, ایران
پست الکترونیکی peykam.alireza67@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved