>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌سازی قیمت فروش و هزینه تبلیغات در یک زنجیره‌تامین دوسطحی شامل یک تولیدکننده و دو خرده فروش  
   
نویسنده طالعی‌زاده عطاالله ,محمدی ریحانه
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 18 - صفحه:107 -127
چکیده    پژوهش حاضرتصمیم های قیمت گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تامین دوسطحی، شامل یک تولیدکننده و دو خرده فروش رقیب را در نظر گرفته است؛ همچنین تاثیر مشارکت تولیدکننده در هزینه‌های تبلیغات محلی خرده فروشان بررسی شده است. از آنجاکه موضوع رقابت در زنجیره تامین مطرح است، برای حل مدل از ابزار «نظریه بازی ها» استفاده شده است؛ بدین منظور تولیدکننده به عنوان رهبر استکلبرگ عمل کرده و قیمت عمده فروشی را برای خرده فروشان تعیین می کند. تابع تقاضا وابسته به قیمت و تبلیغات درنظر گرفته شده است. در این پژوهش مقادیر بهینه قیمت و هزینه های تبلیغات به نحوی تعیین می شود که سود کل حداکثر شود؛ در نهایت یک مثال عددی نیز ارائه شده است. بااستفاده از نتایج مثال عددی می توان به این نتیجه رسید که مشارکت تولیدکننده در هزینه های تبلیغات محلی خرده فروشان سودمند بوده و موجب افزایش سود کل زنجیره تامین می شود
کلیدواژه قیمت‌گذاری؛ زنجیره تامین؛ نظریه‌ی بازی‌ها؛ همکاری در تبلیغات.
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved