>
Fa   |   Ar   |   En
   تصمیم‌گیری عقلایی در مدیریت بخش عمومی: موردکاوی و تحلیل چگونگی کاربرد مدل‌های کمّی پژوهش عملیاتی در اداره عمومی کشورهای جهان  
   
نویسنده رضاییان علی ,عبدالهی نیسیانی علی
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 21 - صفحه:9 -30
چکیده       «تصمیم‌گیری عقلایی» رویکردی مدیریتی است که بر تصمیم‌گیری بر اساس فرآیندها و دقت‌های علمی به‌وسیله مدل های قطعی و کمّی تاکید می‌کند؛ اما در میان صاحب‌نظران بر سر به‌کارگیری مدل ها و فنون پژوهش عملیاتی در بخش عمومی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ زیرا با وجود آنکه مخالفینی جدی در به‌کارگیری و کاربرد این روش ها در بخش عمومی وجود دارند، روش ها و مدل های پژوهش عملیاتی روز‌به‌‌روز درحال‌توسعه و بهبود هستند و در عمل در بخش عمومی مورد بهره برداری قرار می گیرند. در پاسخ به سوال بالا، این پژوهش به موردکاوی و تحلیل 29 مورد از کاربرد فنون پژوهش عملیاتی در کشورهای مختلف و در زمان های متفاوت می‌پردازد. درنتیجه این بررسی ها مشخص می‌شود که اختلاف‌نظر در تایید یا ردّ کاربرد فنون پژوهش عملیاتی ناظر به دو مقوله مجزای کارآمدی و اثربخشی آن ها است؛ بدین صورت که مدل های پژوهش عملیاتی عمدتاً کارایی خود را در مدیریت بهینه فناوری‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، اثبات می کنند؛ ولی در مورد اثربخشی این فنون با توجه به ابعاد روان‌شناختی و جامعه شناختی شواهد معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه مدل‌های پژوهش عملیاتی؛ تصمیم‌گیری؛ اداره عمومی؛ مدیریت دولتی؛ مدیریت بخش عمومی؛ موردکاوی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی ali.abdollahi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved