>
Fa   |   Ar   |   En
   انتخاب تامین کننده با رویکرد گسترش عملکرد کیفی و تاپسیس خاکستری  
   
نویسنده میر قادری هادی ,عیوق اشکان ,طاهر زاده الیکا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 22 - صفحه:149 -167
چکیده    انتخاب تامین کننده یکی از مهم ترین فعالیت ها در زنجیره تامین است ک درنهایت بر رضایت مشتریان از عملکرد شرکت اثر می گذارد. پژوهش حاضر با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود در فضای کسب وکار، رویکردی را برای انتخاب تامین کننده به منظور برآوردن نیاز مشتری نهایی ارائه می دهد که ترکیبی از روش های گسترش عملکرد کیفی و تاپسیس در فضای تئوری خاکستری است. مورد مطالعه است. مصاحب با نمایندگان « شرکت صنایع روشنایی آرم » این پژوهش، قطع پرکاربرد ساعت نجومی در مشتریان ب شناسایی 30 نیاز عام و خاص مشتریان منجر شد ک با استفاده از گروه تمرکز و حذف موارد غیرمرتبط با قطع انتخاب شده، 14 نیاز برای روش گسترش عملکرد کیفی نهایی شد . پس از ترجمه نیازهای مشتریان به الزامات فنی قطع توسط مهندسان شرکت، 43 الزام فنی در ماتریس خانه کیفیت قرار گرفت و با تحلیل اعداد خاکستری، وزن هر یک از الزامات فنی تعیین شد . روش تاپسیس با داده های خاکستری برای رتبه بندی 13 تامین کننده داخلی و خارجی ساعت نجومی به کار رفت و بهترین رتبه به عنوان مناسب ترین تامین کننده انتخاب شد. خرید قطع از تامین کننده منتخب باعث می شود که الزامات فنی موردنیاز برای برآوردن نیاز مشتری در بالاترین حد ممکن تامین شود.
کلیدواژه انتخاب تامین کننده؛ تئوری خاکستری؛ تاپسیس خاکستری؛ گسترش عملکرد کیفی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, مرکز مطالعات مدیریت ایران, ایران, دانشگاه کار قزوین., ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved