>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان دو لایه در زنجیره تامین سبز به روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی مبتنی بر سطوح آلفا  
   
نویسنده عیدی علیرضا ,بختیاری مهناز
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 22 - صفحه:91 -121
چکیده    چکیده تحولات دنیای کسب وکار و الزامات جدید و تجارت عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرشهای جدیدی را فراهم میکند که ضروری است موردتوجه متصدیان عرصه تولید و تجارت قرار گیرد. در همین راستا رویکردها و نگرشهای جدیدی پیرامون موضوع زنجیره تامین گسترش یافته است که الزامات زیست محیطی آن را به سمت سبز بودن سوق میدهد. در این پژوهش سعی شده است تا علاوه بر تامین کنندگانی که به طور مستقیم با شرکت در ارتباط اند و قطعات موردنیاز را تامین میکنند، تامین کنندگانی که مواد اولیه سازندگان قطعات را فراهم میکنند نیز به عنوان لایه دوم تامین موردبررسی قرار گیرند و تامینکنندگان بهینه در هر دو لایه انتخاب شوند. با در نظر گرفتن مفاهیم لایه اول و دوم و اعداد » لایه دوم « تامینکنندگان و همچنین فاکتور سبز با استفاده از روش ارائه شده معیاری باعنوان فازی مرتبط با آن محاسبه میشود تا در رتبهبندی تامینکنندگان لایه اول به روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی بر اساس سطوح مختلف آلفا به کار گرفته شود؛ بنابراین هدف این پژوهش، پایهگذاری یک رویکرد سیستماتیک برای ارزیابی و انتخاب دو لایه از تامینکنندگان با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی است. اعتبار مدل با استفاده از مثال عددی از شرکت تولیدکننده اجاق گاز موردبررسی قرار میگیرد.
کلیدواژه زنجیره تامین؛ فاکتور سبز؛ تاپسیس فازی سلسله مراتبی؛ دو لایه از تامین کنندگان
آدرس دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه کردستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved