>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل برنامه ریزی احتمالی چندهدفه ظرفیت بهینه انرژی برق با رویکرد تقریب میانگین نمونه و روش کوآنتایل  
   
نویسنده اصغری زاده عزت الله ,محقر علی ,تقوی نعیمه
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 22 - صفحه:67 -90
چکیده    در این مقاله مدل برنامه ریزی خطی احتمالی با هدف برنامه ریزی ظرفیت انرژی برق و با توجه به محدودیت های آن در بازه زمانی مورد مطالعه طراحی شده است. در این الگو برای دستیابی به ظرفیت، مکان و زمانبندی بهینه تجهیزات شبکه انرژی برق و همچنین مدیریت مصرف انرژی و افزایش رضایت مشترکین تلاش شده است. افق زمانی 10 ساله و متغیرهای غیرقطعی، تقاضای سالانه و میزان خاموشی مجاز تعیین شده است. نوآوری پژوهش توجه به روش های مختلف رویارویی با تقاضا با در نظر گرفتن مدیریت مصرف و خاموشی در کنار آن است. مدل حاضر از نظر تمرکز بر عوامل اقتصادی، محیطی و اجتماعی دارای جامعیت است. از نتایج پژوهش، پیش بینی ظرفیت ایجاد تجهیزات انرژی و آماده سازی زیرساخت های آن است. بدین منظور مدل احتمالی خطی ای طراحی گردید؛ سپس از روش تقریب میانگین نمونه و روش کوآنتایل ظرفیت های بهینه محاسبه و درنهایت توسط سناریوهایی ظرفیت مراکز بار منطقه در زمان مناسب تعیین شد.
کلیدواژه برنامهریزی ظرفیت؛ برنامه ریزی احتمالی چند هدفه؛ روش تقریب میانگین نمونه؛ روش کوآنتایل. تاریخ
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی naeimat@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved