>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین ارزیابی عملکرد سازمان جهت دستیابی به محصول در کلاس جهانی با روش وو  
   
نویسنده فارسیجانی حسن ,دهقان احسان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 22 - صفحه:45 -65
چکیده    سازمان تولید در کلاس جهانی قادر است بهترین تولیدکننده در جهان باشد و باارزش ترین محصولات را تولید کند و بیشترین نرخ بازگشت را ازطریق اجرای راهبرد رقابتی سازمان به دست آورد. در آینده ای نزدیک تنها بنگاههای اقتصادی می توانند در فضای بین المللی حضور داشته باشند که در کلاس جهانی قرار گیرند تا بتوانند به سرعت مشتری مداری را توسعه دهند. در پژوهش حاضر با مطالعه منابع کتابخانه ای معیارهای بنگاه های اقتصادی کلاس جهانی شناسایی شد و 14 عامل که تناسب بیشتری با جامعه آماری داشتند و بیشتر مدنظر کارشناسان و مشتریان بودند، انتخاب شدند؛ بدین منظور رویکرد ماتریس تحلیل عملکرد برای شناسایی و دسته بندی و شاخص های اثرگذار برای دستیابی به تولید محصول در شرکت به کار » ایران خودرو « ماشین ابزار گرفته شد؛ سپس با توجه به مدل نهایی، راهبرد بهینه برای مدیریت هر یک از شاخص ها ارائه شد؛ درنهایت با استفاده از روش وو (wu) با توجه به خروجی های ماتریس، رتبه بندی نهایی هر یک از عامل ها مشخص شد. نتایج نشان می دهد که 5 عامل قیمت، کیفیت محصول و پاسخگویی سریع، بهبود مستمر و اعتبار شرکت زیربنای دستیابی به تولید محصول در کلاس جهانی هستند.
کلیدواژه تولید در کلاس جهانی؛ ماتریس اهمیت - عملکرد؛ مشتری مداری؛ روش وو
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه سمنان, ایران
پست الکترونیکی e.dehghan@semnan.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved