>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری تامین‌کنندگان بر پایه روش بهترین - بدترین  
   
نویسنده جعفرنژادچقوشی احمد ,کاظمی عالیه ,عرب علیرضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 23 - صفحه:159 -186
چکیده         امروزه محیط کسب‌وکار، مقدمات پیدایش سطح بالایی از عدم‌اطمینان و رفتارهای آشفته در زنجیره‌های تامین را فراهم کرده است. تامین‌کنندگان در بیشتر مواقع به‌عنوان اصلی‌ترین منابع ریسک‌های بیرونی مطرح هستند که مقدمات پیدایش سطوح گسترده‌ای از اختلالات در زنجیره های تامین را فراهم می‌سازند؛ به همین دلیل انتخاب تامین کنندگان مناسب و درعین‌حال تاب آور می‌تواند هزینه‌های خرید و زمان‌های تاخیر را به میزان زیادی کاهش داده و قابلیت تداوم کسب‌وکار در زمان بروز اختلالات و به پیروی از آن رقابت پذیری شرکت و رضایت مشتریان را افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تاب آوری تامین‌کنندگان «گروه صنعتی اورند» با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چند‌شاخصه بهترین بدترین است که به‌عنوان روشی نوین در تصمیم‌گیری چند‌شاخصه مطرح است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های چابکی، افزونگی و مشاهده‌پذیری به‌ترتیب مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی تاب آوری تامین‌کنندگان شرکت اورند هستند. در انتها بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادات اجرایی و پژوهشی ارائه گردید. 
کلیدواژه تاب‌آوری؛ تصمیم‌گیری چند‌شاخصه؛ روش بهترین ـ بدترین؛ گروه صنعتی اورند؛ دلفی فازی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی alireza.arab@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved