>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل برون‌سازمانی موثر بر مدیریت دانش در زنجیره تامین: رویکردی ترکیبی از تحلیل عاملی و مدل‌سازی ساختاری - تفسیری  
   
نویسنده شفیعی نیک آبادی محسن ,نادری ریحانه ,تاجیک حمید
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 23 - صفحه:131 -157
چکیده       یکی از ابعاد اثرگذار بر مدیریت دانش و فرآیندهای آن در زنجیره تامین، عوامل برون‌سازمانی است که نسبت به عوامل درون‌سازمانی (راهبردهای سازمانی، فرهنگ سازمانی و یا ساختار سازمانی)، سهم بسیار کمتری از پژوهش‌های مدیریت دانش را به خود تخصیص داده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای عوامل برون‌سازمانی موثر بر مدیریت دانش در زنجیره تامین صنعت خودروسازی است. این پژوهشِ کاربردی در زنجیره تامین شرکت‌های «ایران‌خودرو» و «سایپا» و به‌صورتی پیمایشی صورت گرفته است. در این مدل برای عوامل برون‌سازمانی موثر بر مدیریت دانش در زنجیره تامین صنعت خودرو، چهار بُعد کلیدی پیشنهاد شد.؛ سپس از طریق روش مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری، مدل سطح‌بندی‌شده پژوهش مشخص شد و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی، شاخص‌های هر یک از ابعاد در سطوح مختلف مدل ساختاری تفسیری شناسایی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که در میان این عوامل، محیط تخصصی صنعت و راهبرد زنجیره تامین در بالاترین سطح قرار گرفته است و فرهنگ زنجیره تامین و عوامل کلان محیطی در سطح دوم مدل معرفی‌شده قرار می‌گیرند.
کلیدواژه مدیریت دانش؛ زنجیره تامین؛ راهبرد زنجیره تامین؛ محیط تخصصی صنعت؛ مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری
آدرس دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved