>
Fa   |   Ar   |   En
   آینده‌پژوهی در تعیین راهبردهای کیفیت خدمات گمرک و لجستیک به مشتریان با رویکرد سناریونگاری  
   
نویسنده رعیت پیشه سعید ,تیزرو علی
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 23 - صفحه:101 -129
چکیده       هدف از پژوهش حاضر، آینده پژوهی در کیفیت خدمات گمرک با مدل سرکوال (1988) و پیشنهاد راهبرد های مناسب برای مواجه با هر سناریو است. این پژوهش با رویکرد سناریونگاری، در «گمرک شهید رجایی» انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، پیمایشی است که در سطح اکتشافی صورت گرفت. در مرحله اول و تعیین تاثیرات متوازن متقابل، از هیئت شانزده‌نفره ای از متخصصان، برای پر‌کردن پرسشنامه استفاده شد؛ سپس با نرم‌افزار سناریو ویزارد با روش آنالیز متوازن تاثیرات متقابل 79 سناریو به‌دست آمد که از میان هشت سناریو قابل‌قبول (قوی)؛ سه سناریو، (خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه) انتخاب شد. در مرحله دوم نیز به صورت هدفمند هیئت پنج‌نفره ای از خبرگان گمرک که در مرحله قبل با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، برای تدوین اقدامات و سیاست های لازم در گروه متمرکز، انتخاب شدند؛ درنهایت گروه متمرکز خبرگان، 12 راهبرد برای سناریو خوش بینانه، 6 راهبرد برای سناریو محتمل و 8 راهبرد نیز برای سناریو بدبینانه پیشنهاد کردند.
کلیدواژه آینده‌پژوهی؛ برنامه‌ریزی سناریو؛ کیفیت خدمات؛ مدل سروکوال؛ گروه متمرکز
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved