>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی پویایی در زنجیره تامین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویایی‌های سیستم  
   
نویسنده محقر علی ,هاشمی پطرودی حمید ,طلایی حمید رضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 24 - صفحه:9 -36
چکیده    زنجیره‌های تامین، شامل شبکه‌ای از سازمان‌ها و افراد درگیر در برآورده‌ کردن نیاز مشتری هستند. افزایش پژوهش‌ها و علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تامین، بررسی رفتار سیستم‌های شبکه زنجیره تامین را ضروری کرده است. در این پژوهش سعی شده است، تاثیر متغیرهای مربوط به مقدار و عدم‌قطعیت تقاضا و همچنین عدم‌اطمینان شرکای زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین در یک زنجیره تامین تولید تجهیزات پزشکی دوسطحی بررسی شود. شاخص میزان برآورده‌سازی تقاضای مشتری و اثر شلاق چرمی به‌عنوان دو شاخص عملکردی زنجیره تامین بررسی شدند. برای تحلیل رفتار سیستم نسبت به تغییر متغیرهای عدم‌قطعیت، از پویایی‌های سیستم استفاده شده است که یکی از ابزارهای نیرومند برای تحلیل و درک رفتار عملیات در زنجیره‌های تامین است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که افزایش مقدار تقاضا، عدم‌قطعیت تقاضا، عدم‌اطمینان سیستم تولیدی و توان تامین‌کننده اثر زیادی بر تشدید اثر شلاق چرمی و کاهش میزان برآورده‌سازی تقاضای مشتری در طول زنجیره تامین دارد.
کلیدواژه مدیریت زنجیره تامین؛ پویایی‌های سیستم؛ اثر شلاق چرمی؛ توسعه محصول جدید.
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved