>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده‌ها با انواع خروجی‌ها و تحلیل پنجره در ارزیابی کارایی صنعت برق  
   
نویسنده شفیعی نیک ابادی محسن ,یاکیده کیخسرو ,اویسی عمرانی اکرم
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 24 - صفحه:157 -180
چکیده    در این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی نواحی تولید و انتقال نیرو در صنعت برق ایران در طی زمان و با توجه به ماهیت سیستمی مراحل تولید و انتقال برق، دو رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای و تحلیل پنجره با هم ترکیب شده است. این سیستم شبکه‌ای دارای خروجی نامطلوب و مطلوب نهایی و میانی بوده و دارای دو مرحله تولید و انتقال برق در بازه زمانی 1391 تا 1393 است. متغیرهای ورودی و خروجی مرحله اول و دوم به‌ترتیب مصرف داخلی نیروگاه‌ها، سوخت مصرفی و بازده حرارتی، راندمان، قدرت نامی نیروگاه و قدرت عملی نیروگاه، حداکثر بار تولیدی، تولید ویژه و تولید ناویژه، ظرفیت پست‌های انتقال نیرو و طول خطوط انتقال نیرو و درنهایت انرژی تحویلی و تلفات انرژی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که با توجه به مجموعه امکان ادغام‌شده طی سه دوره، در سال 1392 از نظر کارایی کل و کارایی مرحله تولید بالاترین تعداد واحدهای کارا وجود دارد؛ درحالی‌که در مقایسه با مرز کارای سه‌دوره‌ای، مرحله تولید برق بیشترین واحدهای ناکارا را دارد و افزایش تعداد واحدهای کارا در مرحله کارایی کل ناشی از کارایی بالای شرکت‌های برق منطقه‌ای است.
کلیدواژه تحلیل پنجره؛ تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای؛ خروجی نامطلوب؛ تولید برق؛ انتقال برق.
آدرس دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه سمنان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved