>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین و وزن ‌دهی استراتژی ‌های تاب‌آوری در زنجیره تامین ایران ‌‌خودرو  
   
نویسنده روانستان کاظم ,اقاجانی حسنعلی ,صفایی قادیکلایی عبدالحمید ,یحیی زاده فر محمود
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 25 - صفحه:145 -172
چکیده    پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی زنجیره تامین تاب آور شرکت ایران خودرو می پردازد. هدف این پژوهش تعیین استراتژی هایی است که بتواند از وقوع توقفات در خطوط تولید ایران خودرو جلوگیری کند و یا در صورت توقف، با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوب تر از آن بازیابی شود؛ همچنین این پژوهش وزن هر یک استراتژی های تاب آوری را در زنجیره تامین ایران خودرو تعیین می‌کند. در این پژوهش کلیه حالت‌های شکست که ظرفیت توقف خطوط تولید ایران خودرو را دارد از طریق مبانی نظری و نظرهای خبرگان شناسایی شد. در این پژوهش از تکنیک fmea و faao فازی برای تعیین استراتژی های تاب‌آوری استفاده شده است. همچنین وزن استراتژی های تاب آوری با استفاده از روش danp فازی مشخص شد. خبرگان از طریق تکنیک های fmea و faao تعداد 15 استراتژی برای تاب آور‌ساختن زنجیره تامین ایران خودرو معرفی کردند. مطابق با تکنیک fdanp نیز وزن هر یک از این استراتژی ها مشخص شد.
کلیدواژه استراتژی؛ ایران‌ خودرو؛ بازیابی؛ تاب‌آوری؛ شکست.
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved