>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل سنجش تاب‌آوری زنجیره‌ تامین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری  
   
نویسنده جهانی مصطفی ,مقبل با عرض عباس ,اذر عادل
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 25 - صفحه:91 -114
چکیده    امروزه پیچیدگی های محیط کسب‌وکار، عدم اطمینان و نوسانات محیطی، زنجیره تامین را در برابر انواع مختلفی از خطرات آسیب پذیر کرده است؛ بنابراین مدیریت زنجیره تامین باید به سمت رویکردهای متفاوت و نوآورانه ای حرکت کند تا بتواند قابلیت های مواجهه با این خطرات را بهبود بخشد. پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن بررسی هرچه بیشتر مفهوم تاب آوری زنجیره تامین و مطالعات صورت گرفته در این حوزه، مدلی جامع برای سنجش میزان تاب آوری زنجیره تامین با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان ستادی واحد‌های تولید، توزیع و فروش «شرکت ایران‌خودرو» است و به‌منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهش از ابزار پرسشنامه، شامل 49 سوال با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. نتایج اجرای مدل نشان داد که متغیر های انعطاف پذیری، فرهنگ مدیریت ریسک، همکاری، افزونگی و چابکی به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین تغییرات تاب آوری زنجیره تامین دارند و مدل پژوهش توانسته بیش از 99 درصد از این تغییرات را تبیین کند.
کلیدواژه تاب‌آوری زنجیره تامین؛ اختلالات؛ آسیب‌پذیری؛ توانمندساز.
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved