>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده‌ های شبکه ‌ای پویا برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها  
   
نویسنده سلیمانی دامنه رضا ,مومنی منصور ,مصطفایی امین ,رستمی مال خلیفه محسن
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 25 - صفحه:67 -89
چکیده    تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های مشابه است. مدل های سنتی dea به ساختار داخلی واحدها توجه نمی کنند و دیدگاه جعبه سیاه دارند؛ بنابراین برای ارزیابی ساختارهای با بیش از یک مرحله، مدل های شبکه‌ای (ndea) توسعه پیدا کردند؛ اما این مدل ها ایستا هستند و زمان را در ارزیابی لحاظ نمی کنند؛ از طرف دیگر مدل های پویا (ddea) که جهت ارزیابی واحدها در طول زمان توسعه پیدا کردند، ساختار واحد را در هر دوره زمانی به‌صورت جعبه سیاه در نظر می گیرند. بسیاری از سازمان ها (ازجمله بانک ها) دارای فرایند چندمرحله ای هستند و فعالیت آن ها یک فرایند ادامه دار در دوره های متوالی است و استفاده از مدل های شبکه ای و پویا به‌تنهایی برای ارزیابی آن ها کافی نیست. در این پژوهش یک مدل dea شبکه ای پویا (dndea) توسعه داده می شود که هم‌زمان ساختار و زمان را در ارزیابی در نظر می گیرد و دو روش برای محاسبه کارایی معرفی می شود. پس از توسعه مدل از آن در یک مطالعه تجربی برای ارزیابی عملکرد چهارده بانک استفاده شد و کارایی هر مرحله، کارایی شبکه و کارایی شبکه ای پویا آن ها محاسبه شد.
کلیدواژه تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا؛ کارایی شبکه ای؛ کارایی شبکه ایپویا، بانک
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved