>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی شبکه زنجیره امداد چندهدفه برای پاسخگویی به زلزله تحت عدم ‌اطمینان  
   
نویسنده بزرگی امیری علی ,منصوری سهیل ,پیشوایی سامان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 25 - صفحه:9 -36
چکیده    امروزه به دلیل رشد جمعیت، خسارت های مالی و جانی جبران ناپذیری ناشی از بروز بحران های طبیعی و غیر طبیعی در سراسر جهان گریبان گیر بشر شده است. لجستیک امداد بشردوستانه به عنوان یک فعالیت مهم مدیریت بحران، می تواند در نجات جان افراد، انتقال آسیب دیده گان به مراکز اورژانسی، تخلیه بی‌خانمان ها از ناحیه حادثه دیده و برآورده کردن نیاز افراد در شرایط بحران، نقش کلیدی ایفا کند. در این پژوهش یک مدل ریاضی چند هدفه برای مسئله طراحی زنجیره امداد تحت شرایط عدم قطعیت برای پاسخ به نیاز زلزله پیشنهاد داده شده است که در آن اهداف حداقل‌کردن مجموع تعداد افراد مجروحی که به بیمارستان ها منتقل نشده اند و مجموع تعداد افراد بی‌خانمانی که از ناحیه حادثه دیده تخلیه نشده اند و به حداقل رساندن مجموع تقاضاهای برآورد نشده کالاهای امدادی است. در این مدل، پارامترهای تقاضا و زمان سفر غیر قطعی در نظر گرفته شده اند و برای مدلسازی عدم قطعیت از بهینه سازی استوار مبتنی بر مجموعه عدم قطعیت جعبه ای و چندوجهی استفاده شده است. نتایج حل مدل های استوار و قطعی نشان می دهند که در تمامی سطوح محافظه کاری جواب های پارتویی قوی تولید شده است؛ همچنین مدل استوار در تمامی سطوح محافظه کاری از مدل قطعی در حل با داده های اسمی بدتر شده است.
کلیدواژه مدیریت فجایع؛ فاز پاسخگویی؛ طراحی شبکه زنجیره امداد بشردوستانه؛بهینه سازی استوار
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved