>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی و کنترل بهینه ستاده‌های صنایع کشور با رویکرد مدل‌بندی فضای حالت و تبدیل لاپلاس  
   
نویسنده رجبی احمد ,نداف عبدالرضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 17 - صفحه:119 -135
چکیده    چکیده در این مقاله، از روش مدل‌بندی فضای حالت و تبدیل لاپلاس برای پیش‌بینی و کنترل بهینه ستاده‌های (ارزش افزوده و ارزش محصولات تولیدی) صنایع کشور استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا همه گروه‌های صنعتی درقالب یک سیستم با داده‌ها و ستاده‌های مشخص در نظر گرفته شدند و براساس ارتباط بین داده‌ها و ستاده‌ها طی سال‌های 1390- 1374، معادلات فضای حالت با توجه به عملکرد صنایع کشور برآورد شد. سپس با انجام عملیات لاپلاس، رفتار هریک از گروه‌های صنعتی در تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها شناسایی و بر این اساس، برای پیش‌بینی و کنترل رفتار ستاده‌های هریک از گروه‌های صنعتی اقدام شد. نتایج حاصل از روش پیشنهادی نشان دادند که استفاده از این روش در کنترل و پیش‌بینی بهینه ستاده‌ها درمقایسه با روش‌های موجود، مخصوصاً تابع انتقال، بسیار کاراتر است؛ چون اولاً روش پیشنهادی برای سیستم‌های دارای چندین ورودی و خروجی مناسب‌تر است و نتایج مطمین‌تری را ارایه می‌کند و ثانیاً با توجه به معادلات فضای حالت تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها، رفتار سیستم قابل شناسایی خواهد بود و با شناخت رفتار سیستم می‌توان داده‌های مورد نظر را به سیستم وارد کرد و بر این اساس، ستاده‌ها را به‌صورت بهینه پیش‌بینی و کنترل کرد.
کلیدواژه فضای حالت؛ گروه‌های صنعتی؛ تبدیل لاپلاس ,داده‌ها و ستاده‌ها.
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved