>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین مفهومیتولید درکلاس جهانی از دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم  
   
نویسنده فارسیجانی حسن ,ذبیحی‌جامخانه محسن ,افضلیان مهدی
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:29 -45
چکیده    در عصر حاضر، مفهوم تولید در کلاس جهانی به عنوان پدیده ای که سازمان های پیشرو ملزم به به‌کارگیری و استفاده از معیارهای آن هستند مطرح می شود. از سویی دیگر، جهان معاصر پس از گذار از عصر مدرنیته، دست خوش آرمان ها و اندیشه های نوینی است که خود را در قالب پست مدرنیسم معرفی می نماید. در این سیر پر فراز و نشیب، بررسی پدیده هایی که تجربه گذر از هر دو جریان فکری را دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف این مقاله بررسی مفهوم تولید در کلاس جهانی از منظر مدرنیسم و پست مدرنیزم می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع علمی و مقالات مرتبط، و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم مدرنیسم، پست مدرنیسم و تولید در کلاس جهانی پرداخته می شود. سپس پدیده تولید در کلاس جهانی از منظر دو دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت شاخص ها و اندیشه های مدرنیستی و پست -مدرنیستی مفهوم تولید در کلاس جهانی به تفکیک ارایه می گردد.
کلیدواژه تولید در کلاس جهانی ,مدرنیسم ,پست مدرنیسم
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشیار, ایران, دانشگاه ارشاد دماوند, کارشناس ارشد, ایران, دانشگاه ارشاد دماوند, کارشناس ارشد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved