>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل جامع چند‌هدفه زنجیره تامین حلقه‌بسته سبز چندسطحی چند‌محصولی با رویکرد کلاسیک مجموع وزن‌دار: تولید جبهه پارتو (موردمطالعه: شرکت کفش شهپر ممتاز)  
   
نویسنده تقی زاده یزدی محمدرضا ,سلمانی زارچی احسان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 36 - صفحه:107 -137
چکیده    در این پژوهش، برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی به ‌عنوان عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین حلقه بسته چند سطحی در جریان برگشت محصول از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان بررسی شده است. ابتدا زنجیره تامین مستقیم با مفهوم لجستیک معکوس با اضافه کردن یک مسیر برگشت ارتباط داده‌ شده است. شبکه یکپارچه، شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز (gclsc) نامیده می‌شود. پژوهش حاضر درصدد است با ارائه مدل ریاضی چندهدفه برنامه‌ریزی آمیخته با اعداد صحیح و بهینه‌سازی آن به‌گونه‌ای عمل کند که مجموع هزینه‌ها و میزان مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی زیان‌آور به حداقل مقدار ممکن برسد؛ بنابراین معیارهایی با عنوان «حدود مجاز مواجهه شغلی» به منظور صیانت نیروی انسانی برای کلیه مراکز تولید در نظر گرفته ‌شده است. بر اساس مفهوم جبهه پارتو، یک الگوریتم جست‌وجوی چند هدفه ارائه ‌شده است که برای تغییر جهت در فضای اهداف از مکانیسم پیشنهادی وزن‌های متغیر در روش مجموع وزن ‌دار استفاده می‌کند. مقایسه عملکرد الگوریتم بر اساس توابع هدف، کارایی مناسب روش مجموع وزن‌دار در حل مسائل برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی را نشان می‌دهد. نتایج نشان دهنده میزان مواجهه کارکنان با عوامل شیمیایی در حدود مجاز استاندارد مواجهه است؛ به‌طوری که سایر هزینه ها در حداقل مقدار ممکن قرار گرفته اند. در پژوهش حاضر از نرم افزار gams استفاده شده است.
کلیدواژه برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی؛ مدل ریاضی خطی چندهدفه؛ زنجیره تامین حلقه بسته سبز؛ الگوریتم مجموع وزن‌دار؛ حدود مجاز مواجهه شغلی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران، پردیس البرز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved